1

انتخاب پزشک و سرویس

2

ثبت مشخصات بیمار

3

پیش نمایش و پرداخت

4

دریافت کد پیگیری

 

[لطفا گروه پزشکی را انتخاب کنید]

مانده نوبت عملیات
تعداد نوبت های باقیمانده: -